Obchodné podmienky

Podmienky sprostredkovania predaja tovaru

Týmito podmienkami sa riadia všetci záujemcovia a kupujúci, ktorí prejavili záujem o sprostredkovanie alebo využili sprostredkovanie predaja výrobkov,  a to za dodržania v týchto Podmienkach uvedených pravidlách.

 

  • Výklad pojmov

 

Prevádzkovateľom je  spoločnosť Virtual studio spol. s r. o., sídlom Pod kanálom 38, 038 61 Vrútky, IČO: 46 943 994, ktorá prostredníctvom týchto web stránok, sídliacich na webovom sídle Androidmania.sk ponúka možnosť kúpiť si tovar od tretej strany. A teda vyvíja činnosť, ktorá je ďalej v týchto Podmienkach definovaná ako Sprostredkovanie.

Predávajúcim je spoločnosť Gearbest.com, ktorá vlastní tovar ponúkaný a sprostredkúvaný prostredníctvom týchto web stránok, sídliacich na webovom sídle www.gearbest.sk.

Záujemca je fyzická alebo právnická osoba (vrátane fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie), ktorá navštívi tieto web stránky sídliace na webovom sídle www.Androidmania.sk, a to za účelom získania sprostredkovania nákupu tovaru od Predávajúceho.

Kupujúci je fyzická alebo právnická osoba (vrátane fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie), ktorá z pozície Záujemcu uzatvorí kúpnu zmluvu s Predávajúcim.

Sprostredkovanie je činnosť, ktorú vyvíja Prevádzkovateľ s cieľom a za účelom, aby mal Záujemca možnosť uzatvoriť kúpnu zmluvu s Predajcom a teda, aby vznikol zmluvný vzťah medzi Predajcom a Kupujúcim. Na účel týchto Podmienok sa za Sprostredkovanie rozumie najmä vytvorenie web stránky, ponúkanie tovaru od Predávajúceho, reklamná kampaň, oslovovanie Záujemcov s konkrétnou ponukou Predávajúceho.

 

  • Kúpna zmluva

 

Každý Záujemca a Kupujúci berie na vedomie a odoslaním objednávky súhlasí s tým, že zmluvný vzťah titulom kúpnej zmluvy vzniká medzi ním a Predávajúcim. Objednávka sa realizuje priamo cez web stránku Predávajúceho a tieto web stránky slúžia výlučne ako odkaz na ne a forma prezentácie a možností výberu požadovaného tovaru. Zmluvný vzťah medzi Prevádzkovateľom a Záujemcom alebo Kupujúcim nevzniká, keďže Prevádzkovateľ je iba subjekt, ktorý pre tretiu stranu sprostredkúva predaj výrobkov Predávajúceho a v mene Predávajúceho nie je oprávnený takúto zmluvu uzatvoriť, ak Záujemcovi alebo Kupujúcemu nepreukáže hodnoverným spôsobom opak, a to pred vznikom zmluvného vzťahu.

 

  • Zasielanie tovaru Kupujúcemu

 

Prevádzkovateľ prostredníctvom svojho informačného systému presmeruje každú požiadavku na objednanie tovaru na web stránku Predávajúceho, kde sa objednávka a teda kúpna zmluva následne dokončí a vytvorí. Týmto okamihom je povinnosťou Predávajúceho, a to v súlade s jeho obchodnými podmienkami, aby vykonal doručenie Kupujúcim objednaného tovaru tomuto, a to vo forme, spôsobe a lehote, ako si to Kupujúci vyhradil alebo ako to vyplýva s obchodným podmienok Predávajúceho.

Záujemca pred každou objednávkou tovaru bude mať možnosť si tieto obchodné podmienky Predávajúceho prečítať a rozhodnúť sa ich prijať, a to tým, že tovar si objedná alebo ich odmietnuť, a to tým, že si tovar neobjedná.

Vrátenie tovaru, a to z akéhokoľvek dôvodu musí Kupujúci realizovať spôsobom, formou, a na adresu určenú Predávajúcim v jeho obchodných podmienkach. Prevádzkovateľ však na požiadanie od Kupujúceho môže tomuto pomôcť s týmito úkonmi, a to v rozsahu, ako je schopný ich vykonať.

 

  • Záruka

 

Záujemca a Kupujúci berie na vedomie, že nakoľko zmluvný vzťah vzniká medzi ním a Predávajúcim, tak sa poskytovanie záruky a vybavovanie reklamácií spravuje právnym poriadkom, ktorý na tento prípad určil Predávajúci vo svojich obchodných podmienkach alebo ktoré vyplývajú z tej právnej úpravy, ktorá sa na daný zmluvný vzťah má prednostne aplikovať. Za tieto aspekty a následky danej objednávky, ktoré sa môžu vyskytnúť nenesie Prevádzkovateľ zodpovednosť.

 

  • Ochrana osobných údajov

 

Prevádzkovateľ sa voči Záujemcovi a Kupujúcemu zaväzuje, že jemu poskytované osobné údaje v rozsahu: 

  • Meno,
  • Priezvisko,
  • Adresa a
  • e-mailová adresa,

budú slúžiť výlučne na účely definované v týchto Podmienkach, teda na sprostredkovateľskú činnosť a na vyvíjanie dosiahnutia účelu sprostredkovania, čo je uzatvorenie kúpnej zmluvy s Predávajúcim. A k tomuto účelu Záujemca a Kupujúci udeľuje súhlas, a to okamihom objednania tovaru od Predávajúceho. Súhlas sa udeľuje na dobu potrebnú na vznik a zrealizovanie sprostredkúvanej činnosti. Tento súhlas môže Záujemca a Kupujúci kedykoľvek odvolať.

Záujemca a Kupujúci zároveň súhlasia a udeľujú Prevádzkovateľovi momentom vytvorenia objednávky súhlas, aby ich e-mailová adresa bola využívaná Prevádzkovateľom v budúcom období na zasielanie reklamných ponúk. Tento  súhlas môže Záujemca a Kupujúci kedykoľvek odvolať.

Tieto Podmienky sprostredkovania predaja tovaru sa uplatňujú a sú účinné od 15. decembra 2017

V Bratislave, 11. decembra 2017

Virtual studio spol. s r. o.